از طریق خرید ملک شهروندی ترکیه را بگیرید

از طریق خرید ملک شهروندی ترکیه را بگیرید از تاریخ ۱۹ ایلول ۲۰۱۸ راهکار جدیدی برای گرفتن شهروندی ترکیه وزع کردن که قبلتر با خرید ملک به ارزش ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلون دلار آمریکا بود اما حالا به ارزش ۲۵۰.۰۰۰ هزار دلار آمریکا است *تغیراتی در راهکارها قانونها و جزییاتی که با خرید ملک در ترکیه می...
Read More