شرکت حقوقی سرکا با بسیاری از کنسولگریهای کشور های مختلف ومسلط به زبانهای ترکی،انگلیسی،روسی،اسپانیایی،آلمانی،عربی،چینی فعالیت خود را آغاز نمود.

وکیل پایه یک سرکان کارا بنیانگذار این شرکت میباشد.‌‌ در شرکت ما کارمندانی حضور دارندکه مسلط به زبان فارسی،روسی،عرهستند تخصص ما در امور اتباع خارجی می باشد.

فعالیت و تخصص ما سالیان سال در امور مشاوره،شکایت،درگیری برای خارجیان عزیز می باشد.

Are you having any problems but can't consult to anyone?

You can talk to us! +90 212 320 11 45

زمینه های حقوقی

مشاهده تمام تمرینات

سر فصل منابع ما

 • سفارت برزیل در استانبول: ۰۰۹۰۲۱۲۲۵۲۰۶۵۷ (İstanbul@gmail.com)
 • سفارت قرقیزستان در استانبول :۰۰۹۰۲۱۲۲۳۵۶۷۶۷(genko @tr.net)
 • سفارت قزاقستان در استانبول:۰۰۹۰۲۱۲۶۶۲۵۳۴۷(consulkazist@gmail.com)
 • سفارت ازبکستان در استانبول:۰۰۹۰۲۱۲۳۲۳۲۰۳۷(uzbekconsul@yahoo.com)
 • سفارت ترکمنستان در استانبول:۰۰۹۰۲۱۲۶۶۲۰۲۲۱(stambulconstm2@gmail.com)
 • سفارت آذربایجان در استانبول:۰۰۹۰۲۱۲۲۸۲۹۱۳۶(istanbul@mission.mfa.gov.az)
 • سفارت تاجیکستان در استانبول:۰۰۹۰۲۱۲۴۶۲۵۰۵۴(ist@gmail.com)
 • سفارت گرجستان در استانبول:۰۰۹۰۲۱۲۲۷۰۰۲۶۱(con@mfa.gov.ge)
 • سفارت اوکراین در استانبول:۰۰۹۰۲۱۲۶۶۲۲۵۴۱(@ukrist.net)
 • سفارت روسیه در استانبول:۰۰۹۰۲۱۲۵۷۳۶۶۳۱(istanbul@mfa.gov.by)
 • سفارت فدراسیون روسیه در استانبول:۰۰۹۰۲۱۲۲۹۲۵۱۰۱ -۲(gkistam@mid.ru)
 • شرکت نفتی تجاری BNH در ترکیه:۰۰۹۰۵۳۳۱۳۵۷۰۴۰ (petrokimya@gmail.com)www.belneftekhim.by
 • شرکت تجاری وستا لوجستیک در ترکیه:۰۰۹۰۲۱۲۸۵۳۵۷۸۱ (Turkey@lcvesta.com)http://lcvesta.com
 • شرکت باریت کنستارز:۰۰۴۹۷۱۱۹۳۹۲۹۱-۱۲ (Gabi.bartel@barit.de)www.barit.de
 • کریست والگس:۰۰۳۷۳۰۲۶۹۵۷۸۱۸ (valg@mail.ru)
 • وکیل پایه یک جوریس گولبیس :۰۰۳۷۱۶۶۸۸۵۵۶۶ (juris@ciel.lv)

Russia

Consulate General of the Russian Federation in Istanbul


Kyrgyzstan

Consulate General of the Kyrgyz Republic in Istanbul


Kazakhstan

Consulate General of the Kazakhstan Republic in Istanbul


Ukraine

Consulate General of the Ukraine Republic in Istanbul


Belarus

Belneftekhim Belarusian State Concern for Oil and Chemistry, BNH Petrokim Ltd.


Brazil

Consulate General of the Federative Republic of Brazil in Istanbul


Poland

Vesta Logistics Ltd.


Germany

BARiT Kunstharz Belagstechmik GmbH2017 - حداقل وکیل حقوق و دستمزد تعرفه

PART ONE

 PART ONE 
SECTION ONE
Fee to be paid for legal services other than lawsuits and legal actions
1Verbal consultation in office (up to one hour)275,00 TL
Each subsequent hour160,00 TL
2Verbal consultation where invited (up to one hour) 550,00 TL
Each subsequent hour270,00 TL
3Consultation in writing
(up to one hour)
550,00 TL
Each subsequent hour260,00 TL
4Writing all kinds of petitions, notices, warnings, protests400,00 TL
5Preparation of contracts and similar documents
a) Preparation of contracts and similar documents530,00 TL
b) By-laws, regulations, testamentary contracts, wills, foundation charters, and similar documents1.590,00 TL
c) Basic contracts of companies, contracts related to commercial affairs such as the transfer and merging of companies1.590,00 TL
Read More

Don't hesitate to ask

Turkish Law might look complicated to you.
If you need to understand, we can help you!