منابع


سر فصل منابع ما:
سفارت برزیل در استانبول: ۰۰۹۰۲۱۲۲۵۲۰۶۵۷ (İstanbul@gmail.com) سفارت قرقیزستان در استانبول :۰۰۹۰۲۱۲۲۳۵۶۷۶۷(genko @tr.net) سفارت قزاقستان در استانبول:۰۰۹۰۲۱۲۶۶۲۵۳۴۷(consulkazist@gmail.com)
سفارت ازبکستان در استانبول:۰۰۹۰۲۱۲۳۲۳۲۰۳۷(uzbekconsul@yahoo.com)
سفارت ترکمنستان در استانبول:۰۰۹۰۲۱۲۶۶۲۰۲۲۱(stambulconstm2@gmail.com)
سفارت آذربایجان در استانبول:۰۰۹۰۲۱۲۲۸۲۹۱۳۶(istanbul@mission.mfa.gov.az)
سفارت تاجیکستان در استانبول:۰۰۹۰۲۱۲۴۶۲۵۰۵۴(ist@gmail.com)
سفارت گرجستان در استانبول:۰۰۹۰۲۱۲۲۷۰۰۲۶۱(con@mfa.gov.ge)
سفارت اوکراین در استانبول:۰۰۹۰۲۱۲۶۶۲۲۵۴۱(@ukrist.net)
سفارت روسیه در استانبول:۰۰۹۰۲۱۲۵۷۳۶۶۳۱(istanbul@mfa.gov.by)
سفارت فدراسیون روسیه در استانبول:۰۰۹۰۲۱۲۲۹۲۵۱۰۱ -۲(gkistam@mid.ru) شرکت نفتی تجاری BNH در ترکیه:۰۰۹۰۵۳۳۱۳۵۷۰۴۰ (petrokimya@gmail.com)www.belneftekhim.by
شرکت تجاری وستا لوجستیک در ترکیه:۰۰۹۰۲۱۲۸۵۳۵۷۸۱ (Turkey@lcvesta.com)http://lcvesta.com
شرکت باریت کنستارز:۰۰۴۹۷۱۱۹۳۹۲۹۱-۱۲
(Gabi.bartel@barit.de)www.barit.de
کریست والگس:۰۰۳۷۳۰۲۶۹۵۷۸۱۸ (valg@mail.ru) وکیل پایه یک جوریس گولبیس :۰۰۳۷۱۶۶۸۸۵۵۶۶ (juris@ciel.lv)